...

Роман Лехнюк

Дослідник, асистент кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка".

Отримав ступінь магістра на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Тема: "Українські консервативні середовища в Галичині в першій чверті ХХ століття: національно-політичний аспект" (науковий керівник – доц. Мудрий М. М.)
Із вересня 2019 року працює на посаді асистента кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини Національного університету "Львівська політехніка".

Наукові інтереси:
Історія українського консерватизму; інтелектуальна історія та суспільно-політичні процеси в Україні в ХІХ – на початку ХХ століття.

Монографія:
  1. Між традицією та модерним світом: українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті ХХ століття (прийнята до друку видавництвом «Літопис», очікуваний час виходу – вересень 2019 року).

Наукові статті:

  1. Лехнюк Р. Церква в баченні українських консервативних середовищ у Галичині на початку ХХ століття. Історичні та культурологічні студії / відп. ред. М. Литвин. Львів, 2014–2015. Вип. 6–7. С. 217–236.
  2. Лехнюк Р. Українські консервативні середовища у ідейному просторі Львова початку ХХ століття. Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Том 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. Частина 1. (Вісник Львівського університету. Серія історична. – Спеціальний випуск’2016). С. 310–345.
  3. Кліш А., Лехнюк Р. Співпраця слов`янських депутатів християнсько-суспільного напряму в австрійській Державній раді наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. (за українськими джерелами). Проблеми слов'янознавства. 2016. Вип. 65. С. 167–177.
  4. Лехнюк Р. Суспільно-політичні дилеми греко-католицького парафіяльного духовенства в Галичині на початку ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. І. Зуляка. Тернопіль, 2017. Вип. 2. Ч. 1. С. 75–82.
  5. Лехнюк Р. Контакти між українськими консерваторами Галичини і Наддніпрянщини в першій чверті ХХ століття. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 28. С. 341–348.
  6. Лехнюк Р. Криза русофільського консерватизму напередодні Першої світової війни: політичне товариство «Галицько-руська рада». Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред. В. Вашкевич. Київ, 2017. Вип. 127 (12). С. 36–42.
  7. Лехнюк Р. Дилеми українського консерватора – приклад Олександра Барвінського. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» / за заг. ред. І. Зуляка. Тернопіль, 2017. С. 66–72.
  8. Lekhniuk R. Ukrainian Christian social movement in Galicia at the end of the 19th – the first quarter of the 20th centuries: ideology and political practices (Стаття прийнята до друку в часопис «Res Gestae. Czasopismo Historyczne», м. Краків. Публікація очікується влітку 2019 року).

Вибрані описи на "Інтерактивному Львові":